fysio de hoofdzaak

Privacyverklaring de hoofdzaak

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

1. Informatie over de praktijk

Praktijk De hoofdzaak
Adres Defensie-eiland 19
Postcode woonplaats 3441 VB Woerden
Telefoon 06 28 06 3718
Functionaris Saskia Vrickx
Email saskia@fysio-de-hoofdzaak.nl

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • hetverzorgen van de digitale dossiervoering – voor inzicht in en bewaken van de voortgang van een medisch behandeling en/of andere therapiesessies
  • hetvoeren van correspondentie en het verstrekken van informatie aan uwaaronder informatie over de behandelingen, facturen, uitnodigingen of nieuwsbrievenenz.
  • het voeren van correspondentie en het verstrekken van informatie aan de verwijzer(s) en huisarts
  • het verzorgen van een financiële administratie ten behoeve van de praktijk en corresponderen met u over de financiële afhandeling van de behandeling
  • het voeren van correspondentie en verstrekken van informatie aan de betrokken zorgverzekeraars
  • het verzorgen van de uitvraag van patienttevredenheidsonderzoeken
  • het verwerken van abonnementsgegevens of strippenkaart ed.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder medikadis gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

5. Bewaartermijn

De bewaartermijn uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens. Het recht op:

  • Inzage in dossier; u heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
  • Rectificatie; u heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
  • Vernietiging; u heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op: e-mailadres: saskia@fysio-de-hoofdzaak.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u contact op te nemen zodat wij de situatie kunnen rechtzetten. Komen wij er samen niet uit dan is dit enorm spijtig. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

8. Vragen

Heeft u vragen of een opmerking over deze privacyverklaring? Stuurt u ons dan een e-mail op saskia@fysio-de-hoofdzaak.nl.